بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی : پیرو بخشنامه های شماره ۵/۹۸/۱۵۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ و ۱۷۰/۹۸/۹۵۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۵۵۰۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به مصوبات نود و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار عینا جهت آگاهی و اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین ، مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.